ibyzmusic.gr

ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


«Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»


ΣΤ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ
Ἀθήνα, 21-24 Ὀκτωβρίου 2015

«Οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/15 – 2015»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, ΣΤ΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τετραήμερο, Τετάρτη ἕως Σάββατο, 21-24 Ὀκτωβρίου 2015, στὴν Ἀθήνα. Τὸ φετινό, ἕκτο κατὰ σειρά, Συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τὸ φετινὸ Συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα Συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα• ἐπιστημονικὸ-μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ-καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ τεσσάρων-πέντε Χορῶν Ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

θεματολογία
Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκολουθο θέμα ἐπετειακῆς πραγμάτευσης, ὅπως προαναγγέλθηκε ἤδη κατὰ τὴν λήξη τοῦ Ε΄ Συνεδρίου (Δεκεμβριος 2012): «Οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι: Χρύσανθος, Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ ἡ Νέα Μέθοδος. 200ὴ ἐπέτειος: 1814/1815 – 2015».
Καλοῦνται, λοιπόν, οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές: :
• Ἱστορία,
• Θεωρία & Σημειογραφία,
• Μελοποιία – Μορφολογια.

ὀργάνωση – σχεδιασμὸς
Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα, στὸ κεντρικὸ κτήριο τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν περίοδο 21-24 Ὀκτωβρίου 2015, σύμφωνα μὲ τὸν ἀκόλουθο γενικὸ σχεδιασμό:

Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου 2015
• ­βράδι: ἔναρξη - κεντρικὴ εἰσήγηση τοῦ Ὁμοτ. Καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη – ψαλτικὴ ἐκδήλωση – δεξίωση

Πέμπτη 22 & Παρασκευὴ 23 Ὀκτωβρίου 2015
• πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
• ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις
• βράδι: ψαλτικὴ ἐκδήλωση (δυὸ χοροὶ ψαλτῶν)

Σάββατο 24 Ὀκτωβρίου 2015
• πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
• μεσημέρι: συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης – λήξη τοῦ Συνεδρίου

πρόσκληση
Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες - ἐρευνητὲς τῆς θεωρίας καὶ πράξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, -πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, μουσικολόγοι καὶ ψάλτες-, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ κάποια πτυχὴ τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, νὰ συμμετάσχουν στὸ Συνέδριο.

συμμετοχὴ
Ἡ συμμετοχὴ ἀφορᾶ εἴτε στὴν παρουσίαση ἐπιστημονικῆς ἀνακοινώσεως, διάρκειας 20 λεπτῶν τῆς ὥρας, κατὰ τὶς πρωϊνὲς θεματικὲς ἑνότητες, εἴτε σὲ ὀλιγόλεπτη παρουσίαση, διάρκειας 10 λεπτῶν τῆς ὥρας κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς θεματικὲς ἑνότητες.
Κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς συνεδριάσεις θὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ δυνατότητα ἀναρτήσεως σχετικῶν πινάκων, δηλαδὴ φωτογραφιῶν σελίδων χειρογράφων – πινάκων θεωρητικῶν ζητημάτων – βιβλιογραφικῆς ἐνημερώσεως κ.ἄ. καθὼς καὶ παρουσιάσεως πρωτοτύπου ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.
Καὶ βέβαια ζητεῖται συμμετοχὴ ψαλτῶν καὶ ἀκροατῶν, «πλῆθος τῶν μουσικῶν τε».
Γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις συμμετοχῆς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ μέχρι 30 Μαΐου 2015 δήλωση μὲ τὴν σαφῆ διατύπωση τοῦ θέματος τῆς ἀνακοινώσεως καὶ περίληψη μέχρι 300 λέξεις, στὴν ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλικὴ γλῶσσα, εἴτε μέσῳ τοῦ Easy Chair Conference System
https://easychair.org/conferences/?conf=icmp2015 (προτείνεται)
εἴτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Οἱ προτάσεις συμμετοχῶν θὰ ἀξιολογηθοῦν μέχρι τὴν 31η Ἰουλίου ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ & Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή.

κόστος συμμετοχῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς γιὰ κάθε ὁμιλητὴ ὁρίζεται στὰ 50 εὐρώ. Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἔξοδα, θὰ προτείνει ὅμως πιθανὲς ἐπιλογὲς διαμονῆς καὶ διατροφῆς σὲ εἰδικὲς γιὰ τοὺς συνέδρους τιμές.

τρόπος πληρωμῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς θὰ καταβληθεῖ σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σημειώνεται στὴν ἐπιστολὴ ἀποδοχῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τοὺς ὁμιλητές.


Ὀργανωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ
Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς – Πρόεδρος
Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης, Ἀναπλ. Καθηγητὴς – Γραμματεὺς
Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἐπίκ. Καθηγητὴς
Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἐπικ. Καθηγητὴς
Φλώρα Κρητικοῦ, Ἐπικ. Καθηγήτρια

Γραμματεία, Συντονιστικὴ - Ἐκτελεστικὴ
Γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Σεβαστὴ Μαζέρα-Μάμαλη, Διδάκτωρ
Γεώργιος Σμάνης, Διδάκτωρ

Τηλ. & Fax (+30)210 3843545
Κιν. Τηλ. (+30)6942576845
Web site: www.ibyzmusic.gr
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">

pdf

You are here: Home Συνέδρια ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο

Συνέδρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

Επικοινωνία

Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

  • Ἀκαδημίας 95, 106 77 Ἀθήνα
  • Τηλ./Tel.: (+30) 210-3843545
  • Κιν. τηλ./Mob.: (+30) 6942576845
  • Fax: 210-3843545
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.