ibyzmusic.gr

Ζ΄ Διεθνές Συνέδριο

ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


«Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»


Ζ΄ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΟ
Ἀθήνα, 18-20 Ὀκτωβρίου 2018

«Μορφολογία - Αἰσθητικὴ»

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τὸ ἀνὰ τριετία συγκαλούμενο ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ζ΄ Διεθνὲς Συνέδριο, Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό, μὲ τὸν γενικὸ τίτλο «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», θὰ πραγματοποιηθεῖ τὸ τριήμερο, Πέμπτη ἕως Σάββατο, 18-20 Ὀκτωβρίου 2018, στὴν Ἀθήνα. Τὸ φετινό, ἕβδομο κατὰ σειρά, Συνέδριο συγκαλεῖται σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν.
Καὶ τὸ φετινὸ Συνέδριο διατηρεῖ τὸν καθιερωμένο ἀπὸ τὰ προηγούμενα Συνέδρια διττὸ χαρακτῆρα• ἐπιστημονικὸ-μουσικολογικὸ καὶ ψαλτικὸ-καλλιτεχνικό. Ὁ σχεδιασμὸς αὐτὸς χωράει ὅλους τοὺς ἐπιστήμονες καὶ ψάλτες-μουσικολόγους καὶ ὅλους τοὺς ψάλτες-καλλιτέχνες καὶ ἐπιτρέπει τὴν ἐπιλογὴ τεσσάρων-πέντε Χορῶν Ψαλτῶν ἀπ’ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

θεματολογία
Kάτω ἀπ’ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἄξονα «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης», τὸ παρὸν συνέδριο θὰ ἔχει τὸ ἀκολουθο θέμα: «Μορφολογία –Αἰσθητική», ὡς τὸν ὑψηλότερο ἀναβαθμὸ θέασης – ἀκρόασης τοῦ μουσικοῦ–ψαλτικοῦ δημιουργήματος καὶ μαζὶ διείσδυσης στὸ πνεῦμα τοῦ δημιουργοῦ ποιητοῦ–μελοποιοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀπορρέουσας ἢ καὶ προσδοκώμενης μουσικῆς ἀπόλαυσης καὶ “καλῆς ἀλλοίωσης” καὶ κατάνυξης.
Καλοῦνται, λοιπόν, οἱ ἐπιστήμονες μουσικολόγοι καὶ οἱ μουσικολογοῦντες ψάλτες νὰ συμβάλουν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαλόγου καὶ τὴν διασάφηση συγκεκριμένων ζητημάτων κατὰ τὶς ἀκόλουθες θεματικὲς πτυχές:
• Μελοποιία καὶ κορυφαῖοι Μελοποιοὶ
• Θεωρία – Αἰσθητικὲς Ἀρχὲς καὶ Ψαλτικὴ Παράδοση
• Προβολἠ, Ἀνάλυση καὶ Αἰσθητικὴ Θεώρηση διαχρονικῶν μελοποιημάτων
• Μορφολογία καὶ Ψαλτικὴ Ἑρμηνεία

ὀργάνωση – σχεδιασμὸς
Τὸ Συνέδριο θὰ πραγματοποιηθεῖ στὴν Ἀθήνα, στὸ Πολιτιστικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (Μ. Βασιλείου 15, 11854 Ρούφ) κατὰ τὸ τριήμερο 18-20 Ὀκτωβρίου 2018, Πέμπτη καὶ Παρασκευὴ πρωὶ καὶ ἀπόγευμα, καὶ Σάββατο πρωί. Οἱ βραδυνὲς ψαλτικὲς ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν στὸν ἱερὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου».
Ὁ σχετικὸς γενικὸς σχεδιασμὸς εἶναι ὁ ἀκόλουθος:
Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018
- πρωί: ἔναρξη - προσφωνήσεις - εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις
- βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): κεντρικὴ εἰσήγηση τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ. Στάθη – ψαλτικὴ ἐκδήλωση ἀπ’ τὸν Χορὸ Ψαλτῶν “Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης” – δεξίωση
Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 2018
- πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- ἀπόγευμα: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις ἢ καὶ ὀλιγόλεπτες εἰσηγήσεις
- βράδυ (ἱ.μ.ν. Ἀθηνῶν): ψαλτικὴ ἐκδήλωση (τρεῖς Χοροὶ Ψαλτῶν) – δεξίωση
Σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018
- πρωί: εἰδικὲς ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις
- μεσημέρι: συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης – λήξη τοῦ Συνεδρίου

πρόσκληση
Καλοῦνται οἱ ἐπιστήμονες - ἐρευνητὲς τῆς θεωρίας καὶ πράξεως τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, –πανεπιστημιακοὶ δάσκαλοι, μουσικολόγοι καὶ ψάλτες–, ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ κάποια πτυχὴ τοῦ θέματος τοῦ Συνεδρίου, νὰ συμμετάσχουν στὸ Συνέδριο.

συμμετοχὴ
Ἡ συμμετοχὴ ἀφορᾶ εἴτε στὴν παρουσίαση ἐπιστημονικῆς ἀνακοινώσεως, διάρκειας 20 λεπτῶν τῆς ὥρας, κατὰ τὶς πρωϊνὲς θεματικὲς ἑνότητες, εἴτε σὲ ὀλιγόλεπτη παρουσίαση, διάρκειας 10 λεπτῶν τῆς ὥρας κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς θεματικὲς ἑνότητες.
Κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς συνεδριάσεις θὰ ὑπάρχει ἐπιπλέον ἡ δυνατότητα ἀναρτήσεως σχετικῶν πινάκων, δηλαδὴ φωτογραφιῶν σελίδων χειρογράφων – πινάκων θεωρητικῶν ζητημάτων – βιβλιογραφικῆς ἐνημερώσεως κ.ἄ. καθὼς καὶ παρουσιάσεως πρωτοτύπου ἠχητικοῦ ὑλικοῦ.
Καὶ βέβαια ζητεῖται συμμετοχὴ ψαλτῶν καὶ ἀκροατῶν: «δεῦτε οἱ φιλορρήμονες, πλῆθος τῶν μουσικῶν τε».
Γιὰ ὅλες τὶς περιπτώσεις συμμετοχῆς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ μέχρι 15 Ἰουνίου 2018 δήλωση μὲ τὴν σαφῆ διατύπωση τοῦ θέματος τῆς ἀνακοινώσεως καὶ περίληψη μέχρι 300 λέξεις, στὴν ἑλληνικὴ ἢ ἀγγλικὴ γλῶσσα, εἴτε μέσῳ τοῦ Easy Chair Conference System: https://easychair.org/conferences/?conf=icmp2018 (προτείνεται) εἴτε μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου conference@ibyzmusic.gr
Οἱ προτάσεις συμμετοχῶν θὰ ἀξιολογηθοῦν μέχρι τὴν 31η Ἰουλίου ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ & Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπή.
Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλική.

κόστος συμμετοχῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς γιὰ κάθε ὁμιλητὴ ὁρίζεται στὰ 50 εὐρώ. Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἀδυνατεῖ νὰ καλύψει ὁποιαδήποτε περαιτέρω ἔξοδα, θὰ προτείνει ὅμως πιθανὲς ἐπιλογὲς διαμονῆς καὶ διατροφῆς σὲ εἰδικὲς γιὰ τοὺς συνέδρους τιμές.

τρόπος πληρωμῆς
Τὸ κόστος συμμετοχῆς θὰ καταβληθεῖ σὲ τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σημειώνεται στὴν ἐπιστολὴ ἀποδοχῆς τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς πρὸς τοὺς ὁμιλητές.


Ὀργανωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ
Γρηγόριος Θ. Στάθης, Διευθυντὴς τοῦ ΙΒΜ - Ὁμότιμος Καθηγητὴς – Πρόεδρος
Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης, Καθηγητὴς – Γραμματεὺς
Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπλ. Καθηγητὴς
Θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἀναπλ. Καθηγητὴς
Φλώρα Κρητικοῦ, Ἐπικ. Καθηγήτρια

Γραμματεία, Συντονιστικὴ - Ἐκτελεστικὴ
Γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ gr_anastasiou@yahoo.gr
Στέφανος Τσάρας, ὑποψ. Διδάκτωρ
Πολύκαρπος Τύμπας, Μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς


Τηλ. & Fax (+30)210 3843545 Κιν. Τηλ. (+30)6942576845
Web site: www.ibyzmusic.gr
E-mail: conference@ibyzmusic.gr

Ἡ Ἀναγγελία καὶ σὲ μορφὴ pdf.

You are here: Home Συνέδρια ΣΤ΄ Διεθνές Συνέδριο

Συνέδρια

Χρήσιμες Συνδέσεις

Επικοινωνία

Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας.

  • Ἀκαδημίας 95, 106 77 Ἀθήνα
  • Τηλ./Tel.: (+30) 210-3843545
  • Κιν. τηλ./Mob.: (+30) 6942576845
  • Fax: 210-3843545
  • E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.